Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łódź
143 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 90314

Warunki pracy

Czas pracy : w równoważnym systemie czasu pracy, również w soboty, niedziele i święta.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności związanej z nietypowymi godzinami pracy i w porze nocnej,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 


 

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
 • prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w PID,
 • analizuje dane o zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach,
 • gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze
 • realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego ,
 • realizuje zadania stałego dyżuru,
 • przygotowuje uzgodnienia tras i projekty zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz projektów zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • rejestruje korespondencję wchodzącą do Wydziału oraz archiwizuje dokumenty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa,
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, ochrony pasa drogowego, zagadnień inżynierii ruchu,
 • znajomość programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin