Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
61 dni temu
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113997

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: jednostki samorządu terytorialnego


kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe ds. transportu


Inne: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • weryfikacja wniosków o objęcie dopłatą i o dopłatę oraz zawieranie umów z organizatorami przewozów autobusowych
 • przekazywanie i rozliczanie środków w tym wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dopłaty
 • prowadzenie analizy zaangażowania środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie w ramach zawartych umów
 • umieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informacji o kwocie środków Funduszu przyznanych dla województwa oraz wskazuje termin na złożenie wniosku o objęcie dopłatą w danym roku budżetowym
 • prowadzenie rejestru wniosków i umów o dopłatę w ramach Funduszu
 • przeprowadzanie kontroli sposobu i terminowości wykonywania zadania, na które została udzielona dopłata, prawidłowości wyliczenia dopłaty oraz zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • przedstawienie dysponentowi Funduszu sprawozdania z realizacji zadań na które zostało udzielone dofinansowanie w województwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 • umiejętności organizacyjne, zdolność do analitycznego myślenia, dokładność, otwartość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenia w zakresie ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych
 • znajomość jednego z oficjalnych języków UE – biegła w mowie i piśmie
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Podobne oferty