Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Kraków
specjalista (mid)
praca stacjonarna
95 dni temu
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 126218

Warunki pracy

Obsługa magazynu dowodów rzeczowych wraz z prowadzeniem ich ewidencji w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych. Przyjmowanie do magazynu, ewidencjonowanie i administrowanie dowodami rzeczowymi przechowywanymi w jednostce. Realizowanie postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych wydanych przez prokuraturę, sąd lub inny uprawniony organ.Prowadzenie składnicy akt i całości spraw związanych z postępowaniem z materiałami archiwalnymi Komisariatu. Brakowanie jednostek archiwalnych w zakresie dokumentacji jawnej i niejawnej. Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, skaner.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz w siedzibie pomocniczej Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 29.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr dowodów rzeczowych i rejestruje w systemie informatycznym E-KDRz ( Elektroniczna Książka Dowodów Rzeczowych),
 • Prowadzi magazyn dowodów rzeczowych,
 • Prowadzi składnice akt,
 • Opracowuje wystąpienia do Prokuratur, Sądów i innych uprawnionych organów,
 • Wydaje dowody rzeczowe, przedmioty zabezpieczone w toku prowadzonego postępowania osobom uprawnionym,
 • Na bieżąco porządkuje i przygotowuje do wybrakowania materiały znajdujące się w składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "Ściśle tajne" albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty