Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Wrocław
specjalista (mid)
praca stacjonarna
94 dni temu
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126321

Warunki pracy

- praca na parterze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk,


- budynek jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego (EDK w systemie E-Komenda) poczty przychodzącej w oparciu o przepisy resortowe oraz obsługa korespondencji bieżącej jawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie zagadnienia w zakresie urlopów, planów urlopowych i zwolnień lekarskich i szkoleń wraz z Obsługą Systemu Wspomagania Policji (SWOP) celem bieżącej analizy wykorzystania urlopów.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej Komisariatu Policji (książki kadrowe, rozkazy, wnioski, wyróżnienia) w celu zachowania terminowości realizacji spraw.
 • Sprawowanie nadzoru nad aktualnością i terminowością zaliczania testów sprawnościowych oraz realizacja zagadnienia dot. badań profilaktycznych przez pracowników cywilnych i funkcjonariuszy komisariatu w celu zachowania ciągłości zdolności do pracy na określonych stanowiskach.
 • Gromadzenie, ewidencjonowanie zbiorów aktów prawnych jawnych (MSWiA, KGP, KWP, KMP, KP) w celu zapoznania i możliwości korzystania z nich przez pracowników i funkcjonariuszy jednostki.
 • Koordynowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej obsługi funduszu motywacyjnego Komendanta Komisariatu oraz innych środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu prawidłowego rozdysponowania ich w ramach przyznanych limitów.
 • Codzienne przygotowywanie biuletynu komisariatu wg wzoru nakreślonego odrębnymi przepisami w celu zachowania terminowości przekazywania informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu czasu pracy Naczelników Wydziałów, Kierowników i pracowników cywilnych celem prawidłowego ich rozliczania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej w administracji publicznej
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomość obsługi programów biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty