Inspektor

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Warszawa, Wola
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dziś wygasa12 godz. temu

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Nr ref.: WZK-21/2024
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Postępowań Administracyjnych EFS

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:  1/1

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji ws.: zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, udzielania ulg w spłacie należności, ustalenia odpowiedzialności solidarnej osób trzecich za zobowiązania beneficjenta,
 • dokonywanie zgłoszeń do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do egzekucji,
 • bieżący monitoring wykonania wydanych decyzji,
 • współdziałanie z organami zewnętrznymi w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania bieżących zadań,
 • śledzenie zmian proceduralnych i legislacyjnych.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:

wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy albo wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy.


Wymagania niezbędne:
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie w zakresie administracji publicznej, prawa, finansów lub ekonomii,
 • doświadczenie w administracji publicznej w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inne doświadczenie procesowe,
 • umiejętność samodzielnego działania, planowania pracy,
 • umiejętność pracy indywidualnej.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca w pełnym wymiarze: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie,
 • stabilne warunki zatrudnienia  w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i  osobistego poprzez udział w szkoleniach, kursach językowych lub studiach podyplomowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • dofinansowanie do zakupu okularów,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie do naboru;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne;
 • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Informacje dla kandydatów:

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w terminie do dnia 13.06.2024 r. wymienionych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty. Oferty niezawierające kompletu dokumentów lub dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie będą rozpatrzone negatywnie. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone  z wyłączeniem ofert wyłonionych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=153259 – kwestionariusz osobowy
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191494 – oświadczenie – zgoda
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191484 – klauzula informacyjna
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191514 – oświadczenie do naboru

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.
 

Poznaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Podobne oferty