Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik pracowni
Główny Urząd Miar w Warszawie
Warszawa
67 dni temu
Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81479

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w terenie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klietnów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


 

Zakres zadań

 • nadzoruje i prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
 • inicjuje, proponuje kierunki związane z opracowywaniem i doskonaleniem metod pomiarowych oraz wzorców jednostek miar, uwzględniając wytyczne i rekomendacje zawarte w dokumentach programowych, wieloletnich planach działań państwa oraz organizacji międzynarodowych, a także aktualnych dokumentach: program działań metrologii i cele strategiczne GUM
 • bierze udział, we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami metrologicznymi, w pracach związanych z porównaniami międzynarodowymi, w celu powiązania z międzynarodowym systemem miar i realizacji zobowiązań Polski wynikających z porozumienia MRA o międzynarodowym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar, świadectw wzorcowania i pomiarów oraz krajowymi w celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów krajowych
 • opracowuje materiały dotyczące strategii i rozwiązań systemowych z zakresu działania Pracowni odnoszące się do wdrażania zaleceń Generalnej Konferencji Miar, zakresu działania administracji miar, szkoleń, polityki kadrowej, dostosowania zakresu działania administracji miar do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne
 • reprezentuje GUM w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML
 • realizuje prace metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy, badania itp.) oraz dokonuje merytorycznej oceny prac wykonanych przez podległych pracowników
 • organizuje i koordynuje prace związane z systemem zarządzania Pracowni oraz bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w administracji miar
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny ciśnienia i analizatorów wydechu
 • Znajomość problematyki szacowania niepewności pomiarów
 • Znajomość zagadnień matematycznych
 • Wiedza z zakresu metrologii, naukowej, przemysłowej i prawnej
 • Znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
 • Znajomość normy PN-EN/ISO 17025 lub 17065
 • Umiejętność sporządzania ocen analiz i prognoz
 • Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, argumentowania, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI
 • Znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych: LabVIEW; język C++

Podobne oferty