Kierownik Zespołu Zrównoważonej Energetyki w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

6 dni temu

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Kierownik Zespołu Zrównoważonej Energetyki w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Termin składania dokumentów: 29 października 2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • Zarządzanie podległymi pracownikami i wspieranie ich w rozwoju zawodowym.
 • Realizacja zadań związanych z oceną efektów pracy komórki, analizami i sprawozdawczością.
 • Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań biura zgodnie z regulaminem.
 • Opracowywanie planów zadaniowych i finansowych dla nadzorowanej komórki.

Charakterystyka pracy:

 • Tworzenie programów, planów i projektów oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej m.st. Warszawy, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym m.st. Warszawy.
 • Zbudowanie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w m.st. Warszawie.
 • Opracowywanie standardów efektywności energetycznej dla budynków należących do m.st. Warszawy i monitorowanie ich przestrzegania.
 • Współpraca przy tworzeniu i monitorowaniu wykonania programu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektywności energetycznej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę sobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • powyżej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony i inżynierii środowiska, ekologii, energetyki, ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, geofizyki, geografii, administracji publicznej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, zarządzanie ludźmi, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca, samodzielność, otwartość na zmiany.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu administracji, ochrony i inżynierii środowiska, ekologii, energetyki, ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, geofizyki, geografii lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • powyżej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony i inżynierii środowiska, ekologii, energetyki, ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, geofizyki, geografii, administracji publicznej, zarządzania projektami lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w ww. zakresie oraz minimum 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadkupozostawania w stosunku pracy albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa; piętro 7, punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Poznaj

Urząd m.st. Warszawy

Poznaj stanowisko: Kierownik Zespołu 
Kierownik Zespołu (Team Leader) jest to przywódca grupy liczącej od 5 do 10 osób, tzw. menedżer. Kierownik Zespołu odpowiada za osiągnięcia całego zespołu, czyli integruje pracowników, oceniania ich prace, motywuje oraz dostosowuje zadania do możliwości pracowników. Poza tym, dba o wysokie standardy wykonywanej pracy, prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz wdraża nowych pracowników, a także przygotowuje ...
Praca Kierownik Zespołu