Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy specjalista ds. rozliczeń
Aventus Group Sp. z o.o.
Białystok
756 dni temu

Aventus Group Sp. z o. o. to międzynarodowa firma z branży FinTech (Financial technology). Od ponad 7 lat świadczymy usługi finansowe w oparciu o nowoczesne narzędzia online w 12 krajach świata m.in. na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Mołdawii, Ukrainie, Kazachstanie, Dominikanie i Wietnamie.

Młodszy specjalista ds. rozliczeń
Miejsce pracy: Białystok
Zadania:
 • Import wpłat i wypłat do systemów CRM
 • Eksporty i importy plików
 • Tworzenie raportów
 • Analizy danych liczbowych
 • Praca w Excel z zastosowaniem różnych metod pracy
 • Usuwanie kosztów w sprawach terminowych oraz w sprawach zaległości zgodnie z procedurami
 • Realizacja zgłoszeń dotyczących spraw rozliczeniowych z innych działów
Wymagania:
 • Mile widziany status: student matematyki/ matematyki stosowanej / analityk
 • Zdolności analityczne
 • Zamiłowanie do pracy z Excelem i liczbami
 • Bezproblemowa obsługa komputera
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w zakresie analiz z wykorzystaniem nowych technologii
 • Opieka medyczna i karta sportowa
 • Praca w centrum Białegostoku w nowoczesnym biurze

Informacja przekazywana w oparciu o regulacje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) dalej RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn zm.).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacji jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948.
2. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@aventusgroup.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego przez 2 miesiące od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pan/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy podstawą W pewnych przypadkach tj. co do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 22 (1) § 1 KP podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie wyrażona przez kandydata zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO . Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie procesu rekrutacyjnego.
6. Co do zasady administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby miał się odbyć taki transfer danych osobowych, co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez administratora z rozwiązań informatycznych administrator zapewni mechanizmy, które zgodnie z prawem Unii legalizują transfer i zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych a także podmioty przetwarzające dane w jego imieniu takie jak dostawcy usług IT czy też dostawy usług doradczych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To z którego prawa osoba, której dane dotyczą będzie mogła skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Ponadto informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Jeżeli chcieliby Państwo aby dane osobowe zostały wprowadzone również do naszej bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez administratora na podobne stanowiska, prosimy o wyrażenie na to zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych przesłanych w CV w bazie rekrutacyjnej Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok w celu przeprowadzenie przyszłego postępowania rekrutacyjnego”.

Przypominamy, że w każdej aplikacji powinna znaleźć się klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV przez Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszy specjalista ds. rozliczeń”.

Podobne oferty