Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy specjalista
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
89 dni temu
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 112949

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


Kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i niezespolonej


kilka razy w miesiącu: przedstawiciele urzędów centralnych i ministerstw.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • realizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza, w tym w szczególności współpraca z Regionalnym Wydziałem Monitoringu Środowiska w Łodzi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w zakresie wykonywania działań przewidzianych w planach działań krótkoterminowych na wypadek wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych stężeń substancji w powietrzu
 • realizowanie zadań z zakresu zagrożeń chemicznych, w tym m.in. dotyczących niewłaściwego gospodarowania odpadami
 • realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie projektu i aktualizowanie wojewódzkiego planu awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz wojewódzkiego planu dystrybucji tabletek jodku potasu, a także przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych w przypadku zdarzeń radiacyjnych
 • realizowanie zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania przedsiębiorcom pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i użytkowanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, a także przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
 • uczestniczenie w aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie łódzkim na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
 • w zakresie merytorycznym realizowanych spraw: zapewnianie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla właściwych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także współpracowanie z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, planowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń, a także konferencji i konkursów, gromadzenie i przetwarzanie danych o wybranych zagrożeniach występujących na terenie województwa łódzkiego, a także monitorowanie, analizowanie, prognozowanie i ocenianie ich rozwoju, współpracowanie z administracją rządową i samorządową, podmiotami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także organizacjami pozarządowymi, uczestniczenie w wydawaniu zaleceń i zatwierdzaniu powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także w opracowywaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, przygotowywanie materiałów do realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie kontroli oraz przygotowywanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem wydania poświadczenia do klauzuli „poufne”
 • znajomość przepisów ustaw o zarządzaniu kryzysowym, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a także prawo atomowe i prawo ochrony środowiska
 • odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego- komunikatywnie
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych, w tym m.in. sprzętu łączności analogowo-cyfrowej

Podobne oferty