Młodszy / Starszy Specjalista ds. Zamówień i Umów

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódź

14 godz. temu

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista
ds. Zamówień i Umów

pełen etat

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Opracowywanie projektów uchwał.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych, w tym:
  • opracowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
  • sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych i sektorowych wraz z załącznikami,
  • obsługa administracyjno-biurowa komisji przetargowych.
 • Przesyłanie ogłoszeń celem zamieszczenia ich w odpowiednim publikatorze.
 • Obsługa strony internetowej ŁSI w zakresie zamówień publicznych – zamieszczanie dokumentów.
 • Przygotowywanie umów przetargowych, umów na usługi społeczne, a także umów do 30 tys. Euro.
 • Sprawdzanie poprawności wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Archiwizacja akt dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestru zamówień do 30 tys. Euro.
 • Przeprowadzanie postępowań do 30 tys. Euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ŁSI sp. z o.o.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania powierzonych czynności.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Wykształcenie: wyższe.
 • Staż pracy: min. 1 rok w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa.
 • Mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz znajomość obsługi platformy aukcyjnej.
Jakie wynagrodzenie możemy Ci zaoferować?
 • 3.500 – 5.200 brutto
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o niekaralności.
Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać w terminie do 01.04.2020 roku.

 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź
I piętro, sekretariat
tel. 42 66-49-100
e-mail: rekrutacja@lsi.lodz.pl
fax: 42 66-49-102

 

Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Poznaj

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.