Nauczyciel Konsultant w zakresie języka polskiego / języka polskiego jako obcego / historii
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 6340812, z dnia 2022-01-25

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko nauczyciela konsultanta w zakresie języka polskiego
/ języka polskiego jako obcego / historii

Nauczyciel Konsultant w zakresie języka polskiego / języka polskiego jako obcego / historii

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ORPEG, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.


Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43


Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca w charakterze nauczyciela konsultanta,
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli polonijnych (zarówno on-line, jak i stacjonarnie),
  • pozyskiwanie informacji o oczekiwaniach środowisk polonijnych w zakresie wsparcia szkoleniowego,
  • rozeznawanie rynku w celu pozyskiwania podmiotów zewnętrznych do realizacji zadań Polonijnego Centrum Nauczycielskiego,
  • realizacja zadań obejmuje wyjazdy służbowe na terenie kraju i za granicę,
  • wymiar czasu pracy - 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy,
  • wymiar urlopu wypoczynkowego - 26 dni w roku kalendarzowym.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym,
  • praca obejmuje posługiwanie się urządzeniami biurowymi, w tym komputerem z monitorem ekranowym,
  • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w formie kursów stacjonarnych oraz on-line, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie nauczania języka polskiego jako rodzimego, odziedziczonego i jako obcego lub w zakresie historii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej.
 • Prowadzenie doradztwa metodycznego w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego lub historii Polski i wiedzy o Polsce.
 • Opracowywanie programów kursów, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 1.
 • Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 1.
 • Opracowywanie materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka polskiego, historii i wiedzy o Polsce za granicą.
 • Gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji dotyczących oświaty polonijnej i polskojęzycznej.
 • Tworzenie i rozwijanie systemu informacji pedagogicznej, w tym promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1.
 • Współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, z organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz oświaty i kultury oraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • Współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 1, z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz instytucjami odpowiedzialnymi za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych.
 • Przygotowywanie i publikowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego prowadzonych lub organizowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie.
 • Gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji dotyczących oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie nauczania języka polskiego.
 • Inicjowanie i prowadzenie współpracy z uczelniami, instytucjami publicznymi, fundacjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą na rzecz oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczania języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii polskiej z glottodydaktyką lub ukończone studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki lub doświadczenie w pracy w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego (minimum 5 lat) lub w zakresie nauczania historii lub wiedzy o Polsce (minimum 5 lat).
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 • Co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
 • Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych,
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz zdolność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym w szczególności bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy Karta Nauczyciela i Prawo Oświatowe i innych właściwych przepisów wykonawczych.
 • Kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Zapoznałe/-am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV oraz w dokumentach aplikacyjnych dostarczonych przeze mnie na potrzeby obecnego procesu rekrutacji przetwarzanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43”.
 • Oświadczenia o treści:
  Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych,
  - nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  - nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - nie byłem/-am prawomocnie ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela,
  - posiadam obywatelstwo polskie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy, ukończone formy doskonalenia zawodowego.

Dokumenty należy składać do dnia 21 lutego 2022 roku włącznie, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do ORPEG) na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43 z dopiskiem „Rekrutacja – nauczyciel konsultant” lub elektronicznie za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Informacje dodatkowe:

 • oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
 • każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 390 37 16.

Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e- mail: iod@orpeg.pl.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w zw. z art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dane nie wymagane przepisami prawa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit a RODO (zgoda rekrutanta).
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.6.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody n przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
 • Administratorowi ma charakter dobrowolny. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Podobne oferty