Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Toszek

8 dni temu

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

PEŁNOMOCNIKA

DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 

Burmistrz Toszka

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

(1/4 etatu)

 

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Toszek
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku,
 • co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o służbie cywilnej,
 • obywatelstwo polskie,
 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacjiniejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej, samodzielnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres i dobra organizacja pracy.
 Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, stosowanie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz regulacji wewnętrznych w tym zakresie przy wytwarzaniu i pracy z dokumentami stanowiącymi informację niejawną,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a zwłaszcza szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa systematyczna kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i bieżące aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • systematyczne prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przygotowywanie wniosków Burmistrza o przeprowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających dla pracowników Urzędu oraz ich przeprowadzanie,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji danych, o których mowa
  w art. 73 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • bieżące powiadamianie Burmistrza o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków,
 • opracowywanie i przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz klauzuli „zastrzeżone”,
 • opracowywanie i przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych klauzulą „poufne” lub ich utratą,
 • opracowywanie i przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim
  w Toszku oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.”
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego
  na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim  w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe (w tym: poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne), dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html 

Poznaj

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej