Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
81 dni temu
Ogłoszenie numer: 8657870, z dnia 2023-12-06
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 114/2023
wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska, biologia lub pokrewne

 

Zakres obowiązków:
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będącej własnością miasta na prawach powiatu,
 • dokonywanie oględzin, przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych oraz w celu potwierdzenia, że określone drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot
 • przygotowywanie projektów postanowień zawieszających postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych
 • przyjmowanie informacji o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie usuniętych drzew i powierzchni usuniętych krzewów – wraz z dokumentacją
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie:
  • zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu wraz z ewentualnym naliczaniem opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu
  • odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu
  • ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych
  • wymierzenia, rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu lub uszkodzenie drzewa
 • udział w realizacji spraw dotyczących form ochrony przyrody w ramach kompetencji samorządu województwa
 • uczestniczenie w udostępnianiu informacji o środowisku z zakresu wniosków i decyzji na usuwanie drzew i krzewów
Wymagania niezbędne:
 • znajomość następujących przepisów:
  • Ustawy o ochronie przyrody
  • Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Ustawy o samorządzie województwa
  • Prawo ochrony środowiska
 • dobra znajomość gatunków drzew i krzewów (nazwy polskie i łacińskie) oraz umiejętność rozpoznawania tych gatunków na podstawie przedłożonego materiału roślinnego
 • znajomość rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych prawną ochroną gatunkową, w szczególności ptaków
 • znajomość przepisów dotyczących form ochrony przyrody
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność organizacji pracy, własna inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze.

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
 

Podobne oferty