Post-doc w grancie OPUS NCN

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 4609570, z dnia 2021-05-04

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

poszukuje kandydata na stanowisko:

Post-doc w grancie OPUS NCN

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Praca naukowa w projekcie: Białko gankyrina jako nowy potencjalny cel terapeutyczny w szpiczaku plazmocytowym (grant OPUS NCN)

 

Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem wywodzącym się z plazmocytów szpiku kostnego. Szpiczak jest chorobą bardzo zróżnicowaną biologicznie i klinicznie – u różnych pacjentów nowotwór wykazuje odmienną charakterystykę, ale także u jednego pacjenta występuje wiele różnych typów komórek. Ta heterogenność sprawia, że choroba jest bardzo trudna do leczenia. Za każdym razem, gdy pojawia się nawrót, leczenie staje się trudniejsze i mniej skuteczne. W naszych poprzednich badaniach zaobserwowaliśmy, że wysoki poziom białka gankiryny, które stanowi część struktury proteasomu, jest związany z niekorzystnym rokowaniem u chorych na szpiczaka.

 

Główny zakres prac postdoca w tym projekcie dotyczy badania roli białka gankiryny w komórkach szpiczaka. Postdoc będzie również brać udział w przygotowaniu publikacji i rozpowszechnianiu wyników (prezentowanie na seminariach i konferencjach), opiece nad doktorantami i studentami.

 

Wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie biologia lub pokrewny – stopień powinien być uzyskany uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie;
 • Posiadanie dorobku naukowego w zakresie hematologii i/lub biologii molekularnej, udokumentowanego pracami naukowymi w których Kandydat jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem;
 • Posiadanie doświadczenia laboratoryjnego w zakresie technik biologii molekularnej i metod statystycznych oraz doświadczenie w pracy z materiałem klinicznym i komórkami eukariotycznymi;
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętność samodzielnej pracy eksperymentalnej (projektowanie eksperymentów, analiza wyników, prezentowanie wyników itd.);
  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe kryteria:

 • Odbycie stażu zagranicznego;

Oferujemy

 • pracę w ambitnym, młodym i interdyscyplinarnym zespole,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, miejsce pracy ul. Chocimska 5,
 • przyjazne środowisko pracy i możliwość rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto miesięcznie (z obciążeniami pracownika i pracodawcy), około 6000PLN netto

 

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 16 maj 2021
Forma składania ofert: email Gankyrin.opus@gmail.com
Warunki zatrudnienia
:
Umowa o pracę na cały etat.
Pierwszy kontrakt na 6 miesięcy z przedłużeniem o 1 rok i kolejne
możliwe przedłużenia do 40 miesięcy łącznie.
Czas rozpoczęcia lato/jesień 2021, termin podlega negocjacji.

 

Oceny wniosków dokona Komisja Selekcyjna. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przesyłanie zgłoszeń WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną online lub osobistą.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);

 • Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc powinien uzyskać stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • W okresie pobierania wynagrodzenia za realizację Projektu, kandydat otrzymujący stanowisko post-doc nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN ani nie może być zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę;
 • Warunkiem jest, aby kierownik projektu z jednostki zatrudniającej kandydata, nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jego przewodzie doktorskim.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

 • Aktualny życiorys z opisem osiągnięć i doświadczenia naukowego, udział w konferencjach, lista publikacji itd.) oraz z nazwiskami i danymi kontaktowymi dwóch naukowców mogących wystawić listy polecające (najlepiej, aby jedna z tych osób była promotorem rozprawy doktorskiej kandydata) w języku angielskim
 • List motywacyjny
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o jego uzyskaniu przed datą rozpoczęcia zatrudnienia
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Konkurs może zostać przedłużony do czasu wyłonienia odpowiedniego kandydata
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w Polsce ośrodkiem naukowym w zakresie hematologii i transfuzjologii oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

 

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

 

Instytut prowadzi działalność leczniczą (lekarze, pielęgniarki), diagnostyczną (diagności), naukową i dydaktyczną. Dodatkowo pracownicy biurowi dbają o obsługę lecznictwa, finanse, obsługę kadrowo-płacową, właściwy sprzęt badawczo-diagnostyczny oraz zaawansowane systemy IT wspierające codzienną pracę.

Jeżeli w ogłoszeniach zarówno na naszej stronie internetowej jak i praca.pl nie ma ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko na jakie jesteście Państwo zainteresowani aplikacje można wysłać na rekrutacja@ihit.waw.pl Zostanie ona przekierowana do ewentualnie zainteresowanego działu.

 

Działalność lecznicza Instytutu obejmuje:

 • diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego

 • diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy

 • opiekę nad chorymi na porfirię

 • przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych

 • leczenie chirurgiczne, w tym również u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w zakresie chirurgii naczyń.

Działalność lecznicza realizowana jest w pięciu klinikach:

1/ Klinika Hematologii,

2/ Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych,

3/ Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych,

4/ Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Hematologicznej,

5/ Klinika Chirurgii Naczyniowej,

oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Leczenia Dziennego, Oddziale Badań Klinicznych oraz na Bloku Operacyjnym..

 

Działalność diagnostyczna Instytutu obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, układu hemostazy, chorób metabolicznych oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami komórek krwi, diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego, powikłań potransfuzyjnych, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu. W Instytucie prowadone są również badania wirusologiczne w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi oraz immunogenetyczne typowanie biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Instytut wykonuje badania obrazowe, diagnostykę chorób naczyń i badania endoskopowe w szerokim zakresie.

 

 

 

Działalność diagnostyczną i naukową prowadzi osiem zakładów naukowych z pracowniami diagnostycznymi:

1/ Zakład Transfuzjologii,

2/ ZakładDiagnostyki Hematologicznej,

3/ Zakład Hematologii Eksperymentalnej,

4/ Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych,

5/ Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej,

6/ Zakład Wirusologii,

7/ Zakład Immunogenetyki,

8/ Zakład Radiologii.

 

Przedmiotem działalności naukowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie, wdrażanie i przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki.

Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dofinansowana ze środków własnych Instytutu.

 

Instytut dostarcza wysoką jakością świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i diagnostów. Kadrę naukową Instytutu stanowią profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajnni adiunkci, i asystenci.

W 2008 roku Instytut wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w tym normy ISO 9001:2001 i 14001:2005 w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w hematologii, transfuzjologii i dyscyplinach pokrewnych. Ponadto w 2011 roku Instytut wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i uzyskał Certyfikaty Jakości dla Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001:2007. W czerwcu 2014 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001.

O wysokiej jakości usług leczniczych świadczą najwyższe miejsca w dorocznym rankingu szpitali Bezpieczny Szpital, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od 2008 roku Instytut corocznie jest laureatem konkursu lub zajmuje drugie miejsce w kategoriach “Najlepszy szpital monospecjalistyczny” lub “Najlepszy szpital w województwie mazowieckim”. W 2018 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii po raz kolejny stanął na podium Rankingu Szpitali 2018 „Bezpieczny Szpital Przyszłości” i został wyróżniony w kilku kategoriach. Instytut zajął: I miejsce w Polsce w kategorii „Sieć – szpitale ogólnopolskie”, I miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych” oraz II miejsce w Rankingu Szpitali 2018 w województwie mazowieckim.

 

Poznaj stanowisko: Biolog 
Biolog to kolejny zawód naukowy, zajmujący się badaniem otaczającego nas świata i poszerzaniem dotychczas pozyskanej wiedzy. Biolog skupia się na materii ożywionej, w zależności od podjętej specjalizacji może badać mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, lub chemiczną zawartość tejże materii w najszerszym zarysie. Tak wyspecjalizowany biolog, nazywany będzie odpowiednio mikrobiologiem, botanikiem, zoologiem, lub biochemikiem, jednak ...
Praca Biolog