Pracownik do Obsługi Strefy Saun / Saunamistrz
Termy Maltańskie Sp. z o.o.
Poznań
specjalista (mid)
4 dni temu

Zatrudnimy

Osoby do obsługi strefy saun/ saunamistrzów
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:

 

Do obsługi strefy należy:

 • przeprowadzanie ceremonii zapachowych
 • sprzedaż produktów dostępnych w barze Świata Saun
 • obsługa recepcji
 • instruowanie klientów na temat zasad poprawnego saunowania
 • wykonywanie niektórych czynności biurowych, np. prowadzenie dokumentacji strefy saun
OFERUJEMY:
 • pracę w nowoczesnym, atrakcyjnym i profesjonalnym ośrodku saunowym
 • miłą atmosferę w energicznym i uśmiechniętym zespole doświadczonych saunamistrzów Term Maltańskich
 • pracę dwuzmianową w godzinach otwarcia strefy (również w weekendy i święta)
 • elastyczne formy współpracy dostosowane do Twoich możliwości (umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze lub umowa zlecenie)
 • możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich i światowych zawodach saunamistrzów
 • dodatkowo: prywatna opiekę medyczną, dofinansowanie w ramach funduszu świadczeń socjalnych, dofinansowanie do biletów wstępu do Kompleksu
NASZE WYMAGANIA:
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe (animacja
  czasu wolnego, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,
  fizjoterapia, odnowa biologiczna)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zainteresowanie kulturą saunowania
 • pogodne usposobienie i miła aparycja
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność
  pracy w grupie
 • dyspozycyjność
 • książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych
 • mile widziana znajomość obsługi programu MS Office oraz
  umiejętności pracy biurowej

 

 

 

Dołącz do naszego zespołu !

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poprzez przycisk APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c, czyli obowiązek prawny spoczywający na administratorze, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również przez okres do 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającego proces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji, urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państwa danych osobowych poza Europejski obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
Aplikuj teraz

Poznaj

Termy Maltańskie Sp. z o.o.

Podobne oferty