Praktyki absolwenckie dla absolwentów szkół średnich i wyższych w wydziałach i oddziałach tut. Sądu
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Warszawa
praktykant/stażysta
4 dni temu

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

ogłasza nabór na

 

praktyki absolwenckie dla absolwentów szkół średnich i wyższych
w wydziałach i oddziałach tut. Sądu

Oferujemy:
 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • wynagrodzenie,
 • możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego w Warszawie.
Czego oczekujemy:
 • wykształcenie: co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,
 • nieukończony 30 rok życia (warunek konieczny zgodny z ustawą o praktykach absolwenckich),
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od 7:00-15:00,
 • umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość MS Word),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
 • rzetelność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej.
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Szczegóły na stronie https://bip.warszawa.so.gov.pl/ .


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy o przesłanie za pomocą przycisku "Aplikuj teraz"  bądź osobiście w Oddziale Kadr - Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, p. 407A

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o odbycie praktyki absolwenckiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą  w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD),z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw, o których mowa w punkcie 7, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia osoby do odbycia praktyki, na podstawie ustawy  z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa – na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o naborze w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu naboru na praktyki. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie naboru. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia naboru.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia naboru na praktyki. Po zakończeniu naboru dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pllub przesyłając żądanie na adres Oddziału Kadr (praktyki@warszawa.so.gov.pl).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Rozpoznaje wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji. Toczą się tutaj także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. Sąd tworzy 28 wydziałów, w tym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział Własności Intelektualnej, oraz wydział cywilny rozpoznający sprawy z zakresu umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych prowadzi ewidencję partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

Sąd Okręgowy w Warszawie to 4 piony (cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy), a wśród nich 28 wydziałów sądowych oraz oddziały, zespoły, sekcje i biura.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Sądu:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/

Podobne oferty