Radca prawny

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa

41 dni temu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66227

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; reprezentacja urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze I i II oraz III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Reprezentowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (sporządzanie odpowiedzi na skargę, udział w rozprawach) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządzanie skargi kasacyjnej, odpowiedzi na skargę kasacyjną, udział w rozprawach).
 • Sporządzanie interpretacji i opinii prawnych dotyczących przepisów regulujących sprawy z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu zapewnienia jednolitości wykładni.
 • Opiniowanie projektów pism (stanowisk) przygotowanych przez komórki merytoryczne GIF w sprawach budzących wątpliwości prawne.
 • Udział w wypracowywaniu wykładni przepisów prawa z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • wpis na listę radców prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność argumentacji i negocjowania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność sprządzania projektów decyzji / postanowień administracyjnych
Poznaj stanowisko: Radca Prawny 
Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Praca Radca Prawny