Referendarz do spraw: kontroli koncentracji - Departament Kontroli Koncentracji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

31 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63544 z dnia 26 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz
do spraw: kontroli koncentracji
Departament Kontroli Koncentracji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK.
 • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesłanych przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKIK.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKIK.
 • Uczestniczenie w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w
programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji, znajomości KPA, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania administracyjnego oraz prawa spółek
 • Inny język Wspólnoty na poziomie B2.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK