Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa
85 dni temu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112878

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Bezpośredni i telefoniczna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych organu, dokonując jednocześnie ewidencji ww. pism;
 • Analizuje w trakcie procesu odwoławczego rozstrzygnięcia podejmowane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych, oraz podejmuje działania informacyjne;
 • Udziela informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa regulujących tematykę przejazdów nienormatywnych oraz udziela informacji stronom i ich pełnomocnikom o aktualnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz realizacji kodeksowej zasady udzielania stronom postępowań informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego;
 • Współpracuje z Wydziałem Postępowań Sądowych Biura Prawnego w prowadzonych postępowaniach sądowych;
 • Współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej okoliczności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procedury administracyjnej w tym przepisów Kodeksu postępowań administracyjnych;
 • Znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego, w szczególności ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS;
 • Kompetencje: komunikatywność, sumienność, organizacja pracy własnej, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących przejazdów nienormatywnych;
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Podobne oferty