Sales Manager

Ailleron S.A.

Kraków

39 dni temu

LiveBank is powered by Ailleron, a global, technology company building pioneering products for banking, telecommunication and hospitality industries. Our flagship products provide smart digital communication channels and the newest technologies to our clients. In short, we give them digital wings.
LiveBank is a unique solution that helps financial institutions fill the gap between cost-effective self-care internet/mobile banking and branches that are rich in advice, and effective in terms of conversion rate.
LiveBank lets banks engage with clients, using dynamic offers and real-time, online assistance through video, text chat, click to call, and co-browsing functionalities. This is the first platform allowing clients to conclude full transactions within a video channel.

Sales Manager
Miejsce pracy: Kraków

The position:
This is a strategic sales role for individuals who truly want to achieve success from start to finish, understand their customer's business and enable enterprises to increase their agility, speed to market, reduce TCO, and focus on applications that really provide value to the business. Your exceptional presentation skills will be given an opportunity to shine both in person and remotely. A great opportunity for someone who wants to engage with the best people, products and clients while executing sales strategies and programs to key accounts. The role also has direct input into developing and evolving platforms and products.

 

Responsibilities:

 • Hunter role within Enterprise name accounts
 • Engage senior executives to help them drive their core strategy, identify and extend new business
 • Understand how your client leverages internal and customer collaboration applications technology
 • Develop tailored value propositions (incl. financial analysis) for how LiveBank can help the client achieve business objectives
 • Leverage internal resources and stakeholders to drive value and form the right deal structure for clients
 • Manage the entire customer engagement cycle incl. account strategy, customer engagement, solutions development, and contract negotiation

Skills & Approach:

 • 2+ years' experience in enterprise sales with strong preference for Financial Services retail banking experience
 • Excellent verbal and written communication (in at least English)
 • Strong presentation skills and the ability to articulate complex concepts to cross-functional audiences(in at least English)
 • Demonstrable experience in C-Level selling and C-level relationship development within global clients operating complex, matrix driven structures
 • Ability to create interest through differentiated value propositions to open the door with new clients or new contacts at existing customers
 • Willingness to be an individual contributor
 • Understanding of the technology landscape today and ability to have strategic discussions with clients about their use of technology
 • Positive attitude and desire to work in a rapid-growth professional environment
 • Travel required of up to 30%

General Values & Capabilities:

 • Learning mindset – Ability to self-correct and learn from mistakes
 • Highly collaborative – Must truly enjoy sitting in a room and hashing out better solutions
 • Unrelenting desire to win and be a part of a winning team
 • Focus, patience, and persistence – Ability to see things through to fruition even across hurdles and setbacks, some of our own making
 • Ability to balance immediate execution with future scalability/repeatability

What do we offer?

 • Very friendly atmosphere of mutual assistance and cooperation.
 • Possibility to learn everyday.
 • 80 hours a year for educational initiatives of your choice.
 • Competitive salary, referral bonus.
 • All standard benefits like MultiSport, Health Insurance, Library, English Lessons.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV, powyższym formularzu i w toku postępowania rekrutacyjnego przez Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie oraz przez inne podmioty z grupy Ailleron (wskazane powyżej w klauzuli informacyjnej) – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone przez te podmioty.
 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną o Tobie będzie każdorazowo ta spośród wymienionych poniżej spółek z Grupy Ailleron, która prowadzi rekrutację (dalej zwana „Ogłoszeniodawca”):
  a) Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”), lub
  b) Software Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748, lub
  c) Software Mind Outsourcing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349565, lub
  d) Software Mind Nordics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724647, lub
  e) Hoteliga International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699940.
  W sytuacji natomiast, gdy wyrazisz dodatkowo swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych do przyszłych rekrutacji administratorem Twoich danych osobowych będzie Ailleron S.A., a także ta z wymienionych powyżej spółek z Grupy Ailleron, która wyrazi zainteresowanie Twoją kandydaturą.
 • Dane kontaktowe. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:
  a) adres – ul. prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków,
  b) za pomocą wiadomości e-mail: dane.osobowe@ailleron.com
 • Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zostaną zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego o ile:
  a) dane te są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z art. 22 1 Kodeksu pracy, to jest dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub
  b) dane te są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub
  c) dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
  • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą, inne niż wskazane w lit. a) i b) powyżej, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
  • weryfikacji, czy brałeś udział w rekrutacji oraz z jakiego źródła pozyskane zostały Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – w zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz sposobu zebrania danych,
  • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
  d) a w zakresie innym niż wskazany w lit. a) – c) powyżej – jeżeli na ich przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę, w tym poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane, bądź innych dokumentów np. referencji, podanie w wiadomości lub w trakcie rozmowy.
 • Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) do celów związanych z rekrutacją na konkretne ogłoszenie - od dnia ich zebrania do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz poinformowania o wyniku tego procesu rekrutacyjnego (i w przypadku pozytywnego jego efektu – do czasu zawarcia umowy),
  b) do celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych) – od dnia wyrażenia zgody przez okres kolejnych 36 miesięcy lub do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody,
  c) do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  d) do celów realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – od dnia zebrania tych danych do czasu wygaśnięcia albo przedawnienia naszych praw i zobowiązań, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  e) do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych obowiązującą u Ogłoszeniodawcy, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Informacje o źródle pochodzenia danych. Może dochodzić do sytuacji, gdy nie pozyskaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, lecz od osób trzecich. Postaramy się, byś każdorazowo został o takiej sytuacji poinformowany, jak również zadbamy, by zebranie tych danych odbyło się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. Twoją zgodę lub przepis prawa). Dane takie możemy pozyskać w szczególności:
  a) od osób polecających Cię jako kandydata – w sytuacji, gdy Twoje dane przekaże nam uczestnik programu poleceń. W takiej sytuacji osoba polecająca Cię powinna zadbać o uzyskaniu podstawy prawnej, by przekazać nam Twoje dane,
  b) od innych osób trzecich – w sytuacji, gdy wyrazisz nam zgodę na kontakt z takimi osobami, np. do celów potwierdzenia zdobytego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego,
  c) ze źródeł powszechnie dostępnych, jak media społecznościowe i zamieszczony tam Twój profil.
 • Odbiorcy danych. Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:
  a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu), a także ich podwykonawcom,
  b) podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  c) odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
  d) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Wskazani powyżej odbiorcy danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku odbiorców spoza EOG zadbamy, aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, w tym stosowali standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub byli uczestnikami programu UE-USA Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Uprawnienia. W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.
  a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe
  kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
  d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  e) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Sprzedaży 
Kierownik ds. Sprzedaży to osoba, która zarządza zespołem sprzedaży. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: analiza raportów i prognoz dotyczących rynku i weryfikacja planów sprzedaży, tworzenie strategii sprzedaży firmy, poszukiwanie nowych rynków zbytu, nadzór nad prawidłowością zawieranych umów oraz sporządzanie raportów, realizacja powierzonych planów ...
Praca Kierownik ds. Sprzedaży