Specjalista ds. finansowo-księgowych
STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021.111.13

Dział Finansowo-Księgowy

 

Termin składania dokumentów: 21-10-2021


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych,
 • księgowanie w systemie finansowo-księgowym przyjętych do użytkowania środków trwałych,
 • rozliczanie inwestycji,
 • rozliczanie inwentaryzacji.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie oraz uzgadnianie ewidencji, przesunięć i likwidacji środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z wprowadzeniem na stan środków trwałych,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.
 • 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 3 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 • praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • znajomość obsługi programu Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe,
 • biegła obsługa programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, dociekliwość, skrupulatność,
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w treści ogłoszenia na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule dokumentów wiadomości „Ogłoszenie nr 2021.111.13" w terminie do 21.10.2021 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2021.111.13" do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 21.10.2021 r.


Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 21.10.2021 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie dostępne tutaj.

 

Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:

 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów,
 • drugi etap - test wiedzy z zakresu, m.in. przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.


WW związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej „RODO", w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul.
Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pomocnicze
i obsługi, w tym na zastępstwo.

4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.

6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie
określonym w przepisach prawa.

9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych
osobowych.
12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Aplikuj teraz

Poznaj

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest największym niekomercyjnym Promotorem zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu warszawskiego. Jesteśmy organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć". Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej aktywnawarszawa.waw.pl .

Podobne oferty