Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wrocław

11 dni temu

DK-1100- 3/20

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

 

specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
na cele artystyczne i badawczo-naukowe

Główne zadania:
  • prowadzenie monitoringu informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej, wydawniczej, promocyjnej i inwestycyjnej Akademii w ramach projektów unijnych, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NAWA oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród pedagogów i studentów,
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
  • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów, sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
  • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
  • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV) na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2,
50-043 Wrocław lub za pomocą przycisku aplikowania.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje JM Rektor.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

e-mail: iod@amuz.wroc.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo do:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Poznaj

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (AMKL, daw. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) − państwowa uczelnia muzyczna powstała w 1948 roku we Wrocławiu, kształcąca na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, a także posiadająca uprawnienia do przeprowadzania postępowań habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o przyznanie tytułu profesora.