Specjalista / Starszy Specjalista
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Dołącz do Biura Rezerw Żywnościowych

Specjalista / Starszy Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.
 • Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych przy współpracy z przedsiębiorcami.
 • Przygotowywanie aneksów do umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych.
 • Obsługa systemu magazynowego dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.
 • Opracowywanie analiz z zakresu utrzymywania rezerw żywnościowych.
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolniczym, weterynaria,ekonomiczno-rolniczym, technologia żywności lub pokrewne (ewentualnie wykształcenie średnie – w trakcie ostatniego roku studiów kierunkowych).
 • Minimum roczne/2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową.
 • Znajomość produktów rolno-spożywczych, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe).
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w księgowości.
 • Doświadczenie w obrocie towarowym.
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (Angielski/Niemiecki/Francuski/Rosyjski).
 • Umiejętność obsługi programu SAP.
 • Umiejętność analizy i właściwej interpretacji przepisów.
 • Zrealizowane kursy lub szkolenia z zakresu jakości, przetwórstwa i technologii żywności.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
Gdzie złożyć dokumenty?

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 września 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 62/Z/BRZ/08/21”:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARSw godzinach7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty