Specjalista w Departamencie Rozwoju Analiz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

6 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 62403 z dnia 13 marca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
w Departamencie Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 5; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projektów decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzanych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.
 • Rozpatrywanie zawiadomień i zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowywanie projektów odpowiedzi i propozycji dalszych działań.
 • Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpraca z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.

WARUNKI PRACY: Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze związanym z rozliczaniem lub obsługą finansów przedsiębiorcy
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, znajomości finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, znajomości podstaw KPA.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse i rachunkowość, kierunki pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze kontroli lub audytu
 • Posiadane kompetencje: kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub certyfikat CFA (dyplomowanego analityka finansowego) lub certyfikat CFE (biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych) lub zaświadczenie od instytucji certyfikującej o stanie zaawansowania w zdobywaniu powyższych uprawnień.
Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz