Specjalista w Sekcji Nadzoru i Sprawozdawczości w Biurze Księgowości
Centrala NFZ
Warszawa
57 dni temu

Specjalista w Sekcji Nadzoru i Sprawozdawczości
w Biurze Księgowości

Numer ogłoszenia: BK/21/84


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 07.05.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wyjaśnianie różnic pomiędzy zbiorczym zestawieniem zrealizowanych recept sporządzanym przez Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a danymi w zakresie kosztów refundacji cen leków wykazanymi w miesięcznym sprawozdaniu finansowym;
 • sporządzanie zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek;
 • współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ oraz komórkami księgowości w Oddziałach Wojewódzkich NFZ;
 • przyjmowanie oraz wstępna kontrola rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Oddziały Wojewódzkie;
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dowodów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, terminowości regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowania należności przez oddziały wojewódzkie;
 • kontrola poprawności formalnej oraz rachunkowej projektów umów sporządzanych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych dotyczących Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwizacji;
 • inne zadania zlecone przez przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane kierunki ekonomiczne lub pokrewne)
 • Lata pracy zawodowej:
  - minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  - minimum 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w księgowości, finansach publicznych lub administracji publicznej;
 • znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j.);
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.);
 • znajomość obsługi programów Microsoft Office;
 • umiejętności analityczne;
 • systematyczność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • skrupulatność;
 • komunikatywność;
 • kultura osobista;
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Poznaj

Centrala NFZ