Specjalista Zespołu Technicznego
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Szepietowo
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Dołącz do Składnicy RARS w Szepietowie

Specjalista Zespołu Technicznego
Miejsce pracy: Szepietowo
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalista Zespołu Technicznego.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica ARM, 18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki;
 • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym m.in. sporządzanie projektów rocznych planów zamówień publicznych dla zadań realizowanych na potrzeby Składnicy.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych, jak również zapewnienie ciągłości prawidłowej bezawaryjnej i bezpiecznej ich pracy.
 • Prowadzenie spraw oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ochroną środowiska, w tym m.in.:
  • aktualizowanie planu gospodarki odpadami oraz odpowiadanie za naliczanie opłat i ewidencję odpadów,
  • sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska,
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z gospodarowaniem i eksploatacją pojazdów znajdujących się w Składnicy,
 • Sporządzanie analiz oraz monitorowanie wydatków ponoszonych przez Składnicę w związku z realizacją dostaw i usług,
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie średnie.
 • Co najmniej roczne doświadczenia zawodowe/staż pracy
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Praktyczna znajomość przepisów i obowiązków związanych z ochroną środowiska.
 • Znajomość podstawowych przepisów i zagadnień w obszarach technicznych, mechaniki, budownictwa, budowy maszyn i urządzeń, elektryki.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność a także punktualność, kreatywność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
 • 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość na poziomie podstawowym ustawy Prawo Budowlane.
 • Angielski na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych, elektroenergetycznych.
 • Znajomość obsługi systemów klasy ERP.
 • Znajomość obsługi oprogramowania kosztorysowego,
 • Ukończone kursy i szkolenia w zakresie przepisów BHP i P.POŻ, ADR.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 1/Z/BL/01/22:

 • elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).