Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Opole

44 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 63489

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

Zakres zadań

 • Dbanie o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych Policji województwa opolskiego, w przypadkach awaryjnych dążenie do szybkiego usunięcia awarii środkami własnymi lub zleconymi, mając na celu zminimalizowanie skutków awarii i oszczędność środków finansowych.
 • Dokonywanie bieżących przeglądów administrowanych obiektów z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych oraz spisaniem stosownego protokołu.
 • Opracowywanie protokołów typowania wykonywanych robót, opracowywanie zleceń i przygotowywanie umów na dostarczenie wody, nośników energii cieplnej, gazu, odbiór zanieczyszczeń płynnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, a ponadto sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla procedur udzielania zamówień publicznych.
 • Opracowywanie planów finansowych w zakresie opłat za dostarczenie gazu, nośników energii cieplnej oraz odbiór nieczystości płynnych oraz naliczanie należności rocznych opłat dla obiektów eksploatowanych przez KWP.
 • Prowadzenie nadzoru nad właściwą eksploatacją instalacji grzewczych i sanitarnych (wodne ujęcia wody, kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków, centralnego ogrzewania, a także urządzeń wytwarzania, przetwarzania i wymiany energii cieplnej).
 • Nadzorowanie prowadzenia gospodarki opałem, głównie pod kątem ekonomicznego wykorzystania, sporządzanie stosownych sprawozdań.
 • Nadzorowanie prac remontowych i konserwatorskich, wykonywanych przez pracowników warsztatu Konserwacyjno-Remontowego, obejmujące instalacje grzewcze i sanitarne, a także urządzenia wytwarzania, przetwarzania i wymiany energii cieplnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze
 • Uprawnienia instalacyjne
 • Świadectwa kwalifikacyjne ciepłownicze - E,D
 • Świadectwa kwalifikacyjne gazowe- E,D
 • Samodzielność, terminowość, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane - branża instalacyjna (wod.-kan.)
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Odporność na stres.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych