Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Warszawa, Wola
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
85 dni temu

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Nr ref.: WZK-01/2024

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Wsparcia Przedsiębiorców

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/1


Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

Rozliczanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej wynikającej z art. 15g, 15gg, 15gga, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe.
 • W przypadku wykształcenia średniego 3 lata stażu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • Znajomość ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (Excel),
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Obowiązkowość, samodzielność, silna motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziana znajomość weryfikacji dokumentacji bankowej i płacowej, celem dokonania sprawdzenia prawidłowości wypłaconych kwot,
 • Preferowane minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • Preferowane minimum roczne doświadczenie w pracy w zakresie rozliczania projektów lub wdrażaniu funduszy strukturalnych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego,
 • Praca jednozmianowa, ul. Młynarska 8/12,
 • Praca w pełnym wymiarze: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
 • Umowa o pracę zawarta na okres do 33 miesięcy,
 • Praca w zespole.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie do naboru - wzór oświadczenia,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego - wzór oświadczenia zgody.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 

Podobne oferty