Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 4289489, z dnia 2021-03-01

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań ul. Krakowska 19
Ogłoszenie nr 74757 / 22.02.2021

 

Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony

Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1

Ważne do 12 marca 2021 r.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań, ul. Krakowska 19

ADRES URZĘDU:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań


Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Samodzielnie przeprowadza wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i oceny niepewności pomiaru, w celu sporządzenia świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.
 • Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach wzorcowań, ekspertyz w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów
 • Samodzielnie sporządza świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu
 • Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu przedłożenia ich do podpisania i przekazania osobom upoważnionym
 • Współpracuje z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania

Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne
 • Staż pracy co najmniej 2 lata w wykonywaniu pomiarów
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Prawo jazdy (kat.B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy
 • Dobra znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (World, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne ( (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej

Oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
 • miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnym

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w urzędzie oraz w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach produkcyjnych, usługowych np. bazach paliw itp.). Praca na stanowisku pracy w laboratorium wzorcującym lub poza siedzibą, gdzie dokonuje się bezpośrednio pomiarów m.in. temperatury, wielkości fotometrycznych. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych oraz w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 12 marca 2021

 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

( z dopiskiem "oferta pracy") lub

osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38

lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 61 8567281 lub

61 8567280

lub mailowego na adres: kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Dokumenty należy złożyć do: 12.03.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji

Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych nieokreślonych przepisami prawa jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. a, cRODO.

 

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej