Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
starszy specjalista (senior)
praca stacjonarna
96 dni temu
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 126389

Warunki pracy

Zakreślony, nieprzekraczalny termin na rozliczenie dofinansowanych zadań pod względem finansowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, po ich zakończeniu (co dotyczy od kilkudziesięciu do kilkuset zadań).  Konieczność bardzo częstych kontaktów (telefonicznych, poczta elektroniczna, osobistych) z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację zadań w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień w krótkim czasie (przekazywanie środków, koniec roku kalendarzowego - budżetowego).  Nietypowe godziny pracy podczas naboru wniosków o dofinansowanie zadań wynikające z kumulacji zadań do realizacji zgodnie z określonym  harmonogramem (duża ilość wniosków, a krótki okres na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie).


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty dyspozycji przekazania środków do Wydziału Finansów i Budżetu w celu przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków na dofinansowanie zadań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niezwłocznie po zwiększeniu wydatków Wydziału.
 • Przygotowuje harmonogramy (aktualizacje harmonogramów), w układzie miesięcznym, przekazywania środków na zadania przeznaczone do dofinansowania w celu przekazania środków jednostkom samorządu terytorialnego.
 • Przeprowadza kontrole zadań w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu oceny prawidłowości wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 • Rozlicza zadania zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem dofinansowania w celu stwierdzenia zgodności rozliczenia końcowego rzeczowo-finansowego zadań z wnioskowanym zakresem rzeczowo-finansowym zadań przedstawionych do dofinansowania oraz innymi warunkami w przypadku inwestycji mostowych.
 • Współdziała w przeprowadzanych naborach zadań w celu sprawdzenia prawidłowości wnioskowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwot dofinansowania w złożonych wnioskach aplikacyjnych.
 • Współdziała w sporządzaniu sprawozdania z realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na które zostało udzielone dofinansowanie w zakresie finansowym w celu przesłania do właściwego ministra.
 • Dokonuje analizy terminowości rozliczania zadań i wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przygotowuje wnioski do Wydziału Finansów i Budżetu o przygotowanie projektu decyzji I instancji w celu wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu środków pozabudżetowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość ustaw: o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, o finansach publicznych, o rachunkowości, o kontroli w administracji rządowej, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o prowadzeniu polityki rozwoju, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość pakietu MS Office
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • asertywność
 • kreatywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 

Podobne oferty