Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Szczecin

223 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 18934

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym
- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).
- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),
- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną częściową, na niektóre czynności podlegające zakazom w stosunku gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz opiniowanie wniosków GDOŚ w sprawie wydawania zezwolenia na niektóre czynności w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenia, na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, działań wymienionych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody oraz samodzielnie prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań.
 • Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód, wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie celem uzyskania przez wnioskodawcę odszkodowania.
 • Prowadzenie spraw dotyczących chwytania dzikich zwierząt, w tym rannych i osłabionych, przemieszczenia do ośrodka lub do miejsca regularnego przebywania celem udzielania pomocy tym zwierzętom.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na posiadanie, przetrzymywanie, sprowadzanie z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczanych do kategorii II celem kontroli nad właściwym i prawidłowym funkcjonowaniem tego przepisu.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin, zwierząt i grzybów /miejsce rozrodu i regularnego przebywania/ określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie procedury wydawania zezwoleń na wycinanie drzew lub krzewów, przebywanie w ostoi osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości oraz osób sprawujących zarząd oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą, dokonywania zmian stosunków wodnych, wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji w strefach ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną celem ochrony przed antropopresją miejsc lęgowych ptaków drapieżnych.
 • Opiniowanie i uzgadnianie przedkładanych projektów dofinansowywanych ze środków UE. Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudżetowych celem prawidłowej ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach zajmujących sie ochroną przyrody lub środowiska
 • • znajomość ustawy o ochronie przyrody, • znajomość kpa, • ogólna wiedza przyrodnicza, • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, • znajomość form ochrony przyrody, • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, • umiejętność organizacji pracy, • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • umiejętność pracy z systemami GIS, • znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego, • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody.

Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (50)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (788)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1602)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (100)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (71)
Przemyśl (24)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (33)
Łomża (24)
Pomorskie:
Gdańsk (375)
Gdynia (151)
Słupsk (43)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (46)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (474)
Kalisz (41)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (22)
Auchan (122)
Tesco (500)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (8)
ABB (80)
Accenture (188)
Luxoft (175)
PKO BP (341)
KPMG (34)
Orange (16)
IKEA (2)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl