Starszy inspektor

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 20585

Warunki pracy

Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca w terenie

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wspomagających prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu udzielenia i cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie ustawy o cudzoziemcach, w tym sporządzanie pism, wystąpień, projektów postanowień i decyzji
 • Kompletowanie akt osobowych cudzoziemców na potrzeby prowadzonych postępowań, protokołowanie czynności przesłuchań świadków i stron
 • Sporządzanie kserokopii oraz skanowanie akt osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzonego kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera (praktyczna znajomość pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi Systemu Pobyt v. 2
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl