Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Rzeszów

6 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 23803

Warunki pracy

• praca administracyjno biurowa w systemie codziennym; 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
• umiejętności współdziałania w grupie,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner, mierniki oraz urządzenia elektryczne,
• praca na 4 piętrze,
• praca w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych z dostępem do światła dziennego,
• brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie obsługi w zakresie gospodarki mundurowej, odzieży ochronnej i roboczej oraz środków medyczno- sanitarnych i higieny; sporządzanie dokumentacji w zakresie równoważników mundurowych dla strażaków Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątku i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie wyceny oraz naliczanie umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych otrzymywanych i przekazywanych jednostkom PSP i OSP oraz środków trwałych własnych i otrzymywanych w KW PSP w Rzeszowie,
 • prowadzenie dodatkowych ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych będących w użytkowaniu KW PSP w Rzeszowie,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtu za pranie odzieży roboczej dla pracowników cywilnych KW PSP w Rzeszowie,
 • zapewnienie funkcjonowania sprzętu, urządzeń, instalacji wewnętrznych w budynku komendy (w tym wykonywanie drobnych napraw i wymiana osprzętu instalacji elektrycznej).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ds. logistyki;
 • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1889 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29.09.2017 r. o rachunkowości,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia RM z dnia 3.10.2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.11.2005 r. w sprawie umundurowania strażaków PSP,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków PSP równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy,
 • posiadanie aktualnych uprawnień energetycznych SEP do 1 kV,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, poczty Outlook Express, przeglądarki internetowej, pracy w sieci komputerowej
 • znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • komunikacja interpersonalna, kreatywność i asertywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienie- SEP do 1 kV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl