Starszy inspektor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Białystok
43 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77984

Warunki pracy

Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . 


Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje warunki pracy oraz prowadzi dokumentację w celu ustalenia stanu faktycznego i wydaje zalecenia pokontrolne. Opracowuje i aktualizuje dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w celu zmniejszenia wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy. Przygotowuje wewnętrzne akty prawne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzi szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w celu dopuszczania nowozatrudnionych pracowników do wykonywania pracy. Prowadzi sprawy związane z okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej.
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, sporządza, kompletuje, przechowuje dokumentację wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w przypadku wypadków przy pracy i chorób zawodowych przesyła ją na wniosek poszkodowanego do ZUS w celu uzyskania przez pracownika świadczenia.
 • Koordynuje wszystkie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzi ewidencję wydanej odzieży roboczej ochronnej dla pracowników oraz prowadzi ewidencję wydanego umundurowania dla pracowników Oddziałów Granicznych i Wojewódzkiego Inspektoratu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
 • Dba o właściwą profilaktykę pracowników wynikającą ze wskazań oceny ryzyka zawodowego, orzeczeń lekarskich oraz właściwą organizacje badań lekarskich , w celu zapewnienia zabezpieczenia pracowników w odpowiednie środki profilaktyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp w przypadku osoby posiadającej wykształcenie średnie w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata stażu pracy w prowadzeniu spraw obronnych i spraw związanych z obrona cywilną
 • Znajomość metod oceny ryzyka zawodowego i umiejętność ich zastosowania.
 • Posiadanie certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.