Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
85 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 80094

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała.


 

Zakres zadań

 • Koordynuje i nadzoruje prace Komisji Przetargowych w procesie weryfikacji podpisów elektronicznych:kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zaufanych i osobistych
 • Przekazuje ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszcza te ogłoszernia na platformie zakupowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządza protokoły postępowania na wzorach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspiera poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego w Sekcji Zamówień Publicznych
 • Wspiera pracowników w przygotowaniu umów, będących wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
 • Sporządza informacje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wykonaniu umowy, raportów z realizacji zamówienia
 • Sporządza informacje do Prezesa Urzędu Zamówień dotyczące rocznego sprawozdania
 • Sporządza prezentacje kwartalne i półroczne dla Komendanta pionu logistyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w branży informatycznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera - pakiet Office i Internet
 • Podstawowa wiedza z zakresu administrowania systemami Windows 7,8 i 10
 • Podstawowa znajomość sieci komputerowych
 • Wiedza z zakresu podpisów elektronicznych i certyfikatów kwalifikowanych
 • Otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie nowej wiedzy
 • Sumienność i dokładność oraz odporność na stres, samodzielność działania i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i kryzysowych
 • Komunikatywność, kreatywność i samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresie związanym z obszarem zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy o Podpisie Elektronicznym
 • Znajomość Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym