Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa
starszy specjalista (senior)
praca stacjonarna
80 dni temu
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127138

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy będące realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego związane z funkcjonowaniem wspólnego rynku energii elektrycznej
 • monitoruje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie dotyczącym zagadnień transgranicznych oraz bilansowania systemu
 • uczestniczy we współpracy międzynarodowej europejskich organów regulacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość prawa energetycznego krajowego w zakresie dotyczącym instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej elektroenergetycznej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 

Podobne oferty