Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy Programista JAVA / Lider techniczny
DOZ S.A.
Łódź
rekrutacja online
48 dni temu
Starszy Programista JAVA / Lider techniczny
Miejsce pracy: Łódź

Jesteśmy największym pracodawcą na rynku aptecznym. Zatrudniamy ponad 4500 osób, które odpowiadają na potrzeby ponad 4 mln Pacjentów miesięcznie. W codziennej pracy kierujemy się misją „PACJENT W CENTRUM UWAGI”.

Zakres obowiązków:
 • Praca w zespole wytwarzającym nowe oprogramowanie
 • Wsparcie przy utrzymywaniu istniejących systemów
 • Rozwijanie istniejących systemów
 • Integracja nowych oprogramowani z obecnie użytkowanymi systemami
Oczekujemy:
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości JAVA popartej co najmniej 5 letnim doświadczeniem
 • Praktycznej znajomości i doświadczenia w pracy z frameworkami: Spring, Spring boot, Hibernate/JPA
 • Doświadczenia w pracy z: Angular, HTML5, CSS, JavaScript/TypeScript, Bootstrap
 • Dobrej znajomości SQL, MySQL i/lub Oracle
 • Praktyczna znajomość praktyk, takich jak DDD, architektura mikroserwisowa, clean code
 • GIT, CI/CD
 • Rabbit MQ, Kafka
 • Znajomości języka angielskiego
 • Doświadczenia w łączeniu potrzeb biznesowych i technicznych
 • Komunikatywności i otwartości w kontaktach bezpośrednich
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Nastawienia na skuteczność oraz terminowość rozwiązywanych zadań
Mile widziane znajomość:
 • OKD, Docker
 • Mongo DB
Oferujemy
 • Ulubione miejsce pracy
 • Atmosferę wsparcia i życzliwość
 • Wysokie standardy etyczne
 • Szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • Dobrą organizację pracy
 • Benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • Karty rabatowe na wybrane produkty

Poznaj

DOZ S.A.

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym Pra­co­daw­cą na ryn­ku Ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4 mi­lio­nów Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei

„PACJENT W CENTRUM UWAGI”.

Podobne oferty