Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

33 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 54181

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- obsługa klienta zewnętrznego,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji podatników i płatników.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego.
 • Weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o ich odwołaniu.
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie właściwości komórki.
 • Udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP podmiotom uprawnionym.
 • Wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.
 • Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji. Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 poz.430, z późn. zm) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent