Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista / Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego / działalności biznesowej
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Warszawa
starszy specjalista (senior) / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
40 dni temu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy specjalista / Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego / działalności biznesowej
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • inicjowanie, koordynacja i prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi PAŻP działań w zakresie tworzenia, zakupu, likwidacji i sprzedaży spółek zależnych PAŻP,
 • pozyskiwanie danych finansowych, operacyjnych i innych dotyczących spółek zależnych PAŻP, ich analiza oraz weryfikacja,
 • monitorowanie sytuacji finansowej, zmian zachodzących wewnątrz oraz w otoczeniu spółek zależnych PAŻP oraz sporządzanie analiz benchmarkingowych oraz ekonomiczno-finansowych,
 • przygotowywanie informacji i dokumentów umożliwiających wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniach wspólników / akcjonariuszy spółek zależnych PAŻP,
 • opracowywanie kierunków rozwoju biznesu prowadzonego w zakresie spółek zależnych PAŻP, w tym udział w opracowywaniu strategii, zamierzeń i celów biznesowych,
 • inicjowanie, koordynacja i prowadzenia we współpracy z komórkami organizacyjnymi PAŻP działań w zakresie spółek zależnych PAŻP, przy uwzględnieniu celów strategicznych PAŻP,
 • nadzór nad zarządzaniem relacjami z klientami i kontrahentami spółek zależnych PAŻP (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie działalności biznesowej oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki zależne Agencji, w tym nadzór nad prowadzeniem bazy danych klientów i kontrahentów (CRM),
 • nadzór nad opracowywaniem planów sprzedaży produktów i usług spółek zależnych PAŻP, w tym ich kształtowaniem w kontekście zapotrzebowania rynku, a w szczególności: A) opracowywanie zasad i warunków prowadzenie działalności biznesowej w PAŻP oraz nadzór nad kształtem i zasadami polityki sprzedaży w odniesieniu do spółek zależnych PAŻP; B) nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów sprzedaży produktów i usług spółek zależnych PAŻP i raportowaniem ich wykonania, w tym sprzedażą produktów i usług oferowanych przez spółki zależne Agencji; C) inicjowanie i koordynacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi PAZP działań w zakresie kalkulacji kosztów, cen projektów i inicjatyw oraz produktów i usług spółek zależnych PAŻP; D) nadzór nad przygotowywaniem ofert dla sprzedaży produktów i usług spółek zależnych PAŻP, udział w przygotowywaniu  projektów umów i porozumień dla poszczególnych działalności biznesowych PAŻP, prowadzenie negocjacji warunków handlowych i finansowych umów, aneksów do umów i porozumień,
 • katalogowanie produktów nawigacyjnych i pozanwigacyjnych możliwych do sprzedaży przez spółki zależne PAŻP, w tym nadzór nad prowadzeniem baz danych produktów, usług, klientów i kontrahentów spółek zależnych PAŻP,
 • udział w opracowywaniu strategii, zamierzeń i celów biznesowych PAŻP w zakresie spółek zależnych we współpracy z Działem Strategii,
 • udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów finansowych PAŻP w części dotyczącej spółek zależnych PAŻP we współpracy z Biurem Finansów i Księgowości,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i rekomendacji dotyczących spółek zależnych PAŻP oraz nadzór nad realizacją ich działań marketingowych i promocyjnych we współpracy z Działem Komunikacji,
 • wspieranie spółek zależnych PAŻP w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, transport lub lotnictwo,
 • min. 6 lat doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszego specjalisty,
 • min. 8 lat doświadczenia zawodowego dla stanowiska głównego specjalisty,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  - na poziomie min. B2 (znajomość na poziomie C1 lub C2 będzie dodatkowym atutem),
 • samodzielność, kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność przekonywania innych do własnych pomysłów, asertywność i umiejętność współpracy,
 • krytyczne myślenie i nastawienie na rozwiązywanie problemów/osiąganie celów,
 • mile widziane zainteresowanie branżą lotniczą.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • praca w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Poznaj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Dlaczego warto?

Każdego dnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo pasażerów samolotów przemieszczających się nad Polską. Nadzorowana i kontrolowana przez nas przestrzeń powietrzna liczy przeszło 334 tys. km2 i jest jedną z największych w Europie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w Polsce instytucją, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

Proces rekrutacji

Krok Aplikacja on-line
Krok Analiza CV / Rozmowa telefoniczna
Krok Spotkanie rekrutacyjne
Krok Dodatkowe testy/ sesja AC
Krok Propozycja zatrudnienia

Podobne oferty