Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Departamencie Kontroli
Centrala NFZ
Katowice
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
rekrutacja online
49 dni temu

 

Starszy Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli

w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/21/151

Miejsce pracy: Katowice

 

Termin składania ofert: 11.08.2021 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale III A oraz w art. 192 a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.);
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (stomatolog);
 • lata pracy zawodowej: 5 lat doświadczenia zawodowego.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • obsługa urządzeń biurowych typu fax, komputer, kserokopiarka;
 • dokładność i sumienność;
 • wysoka kultura osobista, profesjonalizm;
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • zaangażowanie, inicjatywa i kreatywność;
 • samodzielność, odpowiedzialność;
 • odporność na stres;
 • otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności;
 • zdolności adaptacyjne i elastyczność;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • orientacja na osiąganie celu;
 • umiejętność planowania i organizowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne oferty