Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Środowiskiem
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wrocław
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
1 dzień temu
Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Środowiskiem
Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 6 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii, hydrologii, inżynierii środowiska, geologii, chemii,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ramową dyrektywę wodną.
 • posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • posiada umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • ma podstawową umiejętność pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych,
 • prowadzenie innych postępowań i spraw w zakresie oceny zgodności z celami środowiskowymi wyznaczonymi dla jednolitych części wód,
 • realizację działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • uzgadnianie projektów uchwał wyznaczających aglomeracje,
 • współpracę z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne,
 • współpracę z innymi komórkami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednostkami zewnętrznymi i instytucjami w zakresie udzielania i pozyskiwania informacji,
 • zakładanie i prowadzenie akt sprawy, archiwizację dokumentacji.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty