Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

190 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 31401

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności: o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM. Część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną. W budynku znajduje się stołówka pracownicza.

Zakres zadań

 • Opracowywanie na podstawie merytorycznych stanowisk właściwych komórek organizacyjnych KPRM, projektów dokumentów rządowych inicjowanych przez kierownictwo KPRM, projektów rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych oraz projektów aktów wewnętrznych kierownictwa KPRM.
 • Opiniowanie projektów dokumentów rządowych w ramach rządowego procesu legislacyjnego i obsługa prawnolegislacyjną Szefa KPRM, w zakresie dotyczącym projektów dokumentów rządowych podlegających uzgodnieniom międzyresortowym.
 • Przygotowywanie opinie prawnych, dla kierownictwa KPRM, komórek organizacyjnych KPRM lub podmiotów zewnętrznych w sprawach zleconych przez kierownictwo DP, w szczególności w zakresie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Udział w konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez KPRM lub ministerstwa oraz Komisjach Prawniczych RCL, w celu przedstawienia stanowiska KPRM i uzgodnienia projektu dokumentu rządowego a także komisjach sejmowych i senackich wspólnie z Szefem KPRM oraz kierownictwem DP.
 • Opiniowanie projektów dokumentów rządowych oraz stanowisk Rządu do projektów inicjowanych przez Prezydenta RP, posłów, Senat RP oraz projektów inicjatyw obywatelskich w ramach uzgodnień międzyresortowych i Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie innych ustaw w sprawach zleconych prze kierownictwo DP, w tym w zakresie rozstrzygania prze Prezesa Rady Ministrów sporów o właściwość oraz opiniowanie i współpraca w tworzeniu projektów dokumentów zawierających stanowiska prawne Prezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM i Dyrektora Generalnego.
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM i Dyrektora Generalnego KPRM pod kątem ich poprawności prawnej i formalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania obsługi prawnej i legislacyjnej w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o służbie cywilnej
 • ukończenie aplikacji legislacyjnej, radcowskiej, notarialnej, sędziowskiej, adwokackiej lub prokuratorskiej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • bardzo dobra znajomość prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Kompetencje: radzenie sobie w sytuacjach stresujących, umiejętność pracy zespołowej, komunikacja - łatwość nawiązywania kontaktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć administracyjnych
 • przeszkolenie z zakresu: prawa i postepowania administracyjnego, prawa cywilnego, zasad zarządzania mieniem państwowym, ochrony informacji niejawnych, służby cywilnej, prawa konstytucyjnego
 • znajomość języka obcego, języka urzędowego UE (innego niż angielski) co najmniej na poziomie B1

Poznaj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy w al. Szucha 14 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15) – lub przesłać pocztą.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (756)
Wałbrzych (45)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (210)
Toruń (136)
Lubelskie:
Lublin (249)
Chełm (26)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (903)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2236)
Radom (166)
Płock (113)
Opolskie:
Opole (217)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (144)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (131)
Suwałki (46)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (464)
Gdynia (212)
Słupsk (71)
Śląskie:
Katowice (534)
Częstochowa (158)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (132)
Elbląg (101)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (697)
Kalisz (74)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (328)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (42)
Auchan (148)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (10)
STRABAG (10)
ABB (12)
Accenture (263)
Carrefour (79)
PKO BP (296)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (48)

Rekrutują z Praca.pl