Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Rzeszów

425 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 48950

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Wymagana jest umiejętność interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów i procedur.
Kilka razy w miesiącu zamawianie, odbiór przedmiotów i korespondencja z firmami zewnętrznymi (producenci, hurtownie, sklepy).

Zakres zadań

 • Opracowywanie planów zakupów i dostaw druków i formularzy policyjnych, a także sprzętu techniki policyjnej i biurowej w celu ich późniejszej realizacji dla zabezpieczenia potrzeb Policji woj. podkarpackiego;
 • Opracowywanie dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne na sprzęt i materiały z działu techniki policyjnej, biurowej, druków i formularzy (techniczny opis przedmiotu zamówienia, projekty umów, wyliczenia wartości zamówienia itp.) w celu wykonania oraz prawidłowej realizacji przepisów ustawy Pzp., a także finansowych i resortowych;
 • Sporządzanie dokumentów przychodowo - rozchodowych oraz obrotowych w systemach SWOP-GM oraz SWOP-ST, prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i wyposażenia w tych systemach w celu realizacji przepisów wewnętrznych i resortowych w tym zakresie;
 • Sporządzanie wniosków, zapytań ofertowych, zamówień o sprzęt techniki policyjnej, biurowej oraz druków i formularzy dla potrzeb jednostek Policji woj. podkarpackiego w celu realizacji dostaw niezbędnych do tworzenia odpowiednich warunków pracy policjantów i pracowników Policji;
 • Sporządzanie comiesięcznych zapotrzebowań środków finansowych na realizację nałożonych zadań w celu odpowiedniego ich planowania;
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz wydatków bieżących i majątkowych z zakresu gospodarki techniki policyjnej i biurowej wydziału w celu wykonania i prawidłowej realizacji przepisów resortowych w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach obsługi logistycznej
 • Znajomość przepisów: USTAWY z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.); USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395); USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 729); ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 54); ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70 z późn. zm.); ZARZĄDZENIE NR 1041 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu dzialania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50)
 • Znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych Microsoft Office, Open Office
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, analizy, syntezy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji zamówień publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu księgowości, Prawa zamówień publicznych
 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych