Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Tarnobrzeg

27 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 52819

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- wyjazdy w teren w celu przeprowadzenia kontroli,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na IV piętrze w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w 2 windy do X piętra. Jedna z wind posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do X piętra. Na parkingu obok siedziby Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem mienia przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym przeprowadzanie kontroli,
 • prowadzenie spraw związanych z rewindykacją praw majątkowych osób fizycznych oraz z potwierdzaniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP w celu przyznania lub odmowy należnej rekompensaty,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości nabywane na cele publiczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub z geodezją - powyżej roku,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu nieruchomości, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych