Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

6 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 61163

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń organów administracji rządowej, uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji publicznej, sprawdzanie merytorycznej zasadności uchwał organów administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, łowiectwa, leśnictwa i gospodarki wodnej,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad wykonywaniem, przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty, zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o lasach i w ustawie Prawo łowieckie,
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku geologia, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – co najmniej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo łowieckie, o ochronie przyrody, o lasach, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:


  1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;


  2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy
  o służbie cywilnej;


  3)   w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;


  4)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;


  5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;


  6)   w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;


  7)   przysługuje Pani/Panu prawo do:


  a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,


  b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,


  c)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania,
  w myśl obowiązujących przepisów,


  d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;


  8)   podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;


  9)   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;


  10)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.


  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:


  1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,


  3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl


  Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.