Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

42 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 64977

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- wyjazdy w teren w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na realizację budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego w zakresie linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego, sieci szerokopasmowej, inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę obowiązków organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikającym z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym - powyżej roku,
 • znajomość przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w zakresie sieci przesyłowych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy – Prawo wodne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych