Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Poznań
40 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77935

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjęte w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowywanie i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowej,
 • Na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazywanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi, dla celów przetargowych, opracowania programów inwestycyjnych, umów, aneksów do umów i innych,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • Aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami, przedstawiając własne analizy i opinie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia,
 • Weryfikuje, przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych dla celów przetargowych na opracowania dokumentacji projektowej i wykonywania robót
 • W ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe,
 • Tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych i/lub drogownictwa
 • znajomość zasad i umiejętności kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartości Kosztorysowej Inwestycji – WKI),
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość technologii robót,
 • Umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kosztorysowania i inżynierii wartości, zaawansowanej obsługi programu EXCEL, negocjacje
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, umiejętność obsługi Auto CAD