Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Poznań
79 dni temu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80574

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budnku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • sporządza łączne sprawozdania z realizacji budżetu Wojewody Wielkopolskiego; przyjmuje sprawozdania budżetowe i finansowe składane przez dysponentów środków budżetowych niższych stopni z zakresu realizacji wydatków budżetowych oraz sprawozdania budżetowe składane przez jednostki samorządu terytorialnego z wykonania planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, weryfikuje je pod względem formalnym i rachunkowym, porównuje dane w nich zawarte z ewidencją księgową dysponenta części i danymi przekazanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz danymi wykazanymi w pozostałych sprawozdaniach
 • rozlicza dotacje celowe udzielone z budżetu państwa
 • obsługuje rachunki bankowe oraz prowadzi ewidencję księgową ZPORR, a w szczególności: obsługuje rachunki bankowe walutowe ZPORR, przy wykorzystaniu aplikacji bankowej NBE, prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję księgową operacji gospodarczych dotyczących ZPORR, przygotowuje informacje o przepływach finansowych środków na rachunkach programowych ZPORR oraz wykonuje zadania związane z zamykaniem realizacji programu operacyjnego
 • weryfikuje terminowość przekazywania przez podległych dysponentów oraz jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań budżetowych, w zakresie: wydatków budżetu państwa w ramach programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, wydatków budżetu środków europejskich, wydatków strukturalnych, planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przygotowuje projekty stosownych wystąpień w tym zakresie do jednostek składających sprawozdania, a w uzasadnionych przypadkach do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
 • dokonuje kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów dotacji celowych przekazywanych przez dysponenta części z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich jednostkom samorządu terytorialnego oraz pozostałym podmiotom
 • sporządza jednostkowe sprawozdania: finansowe dysponenta części budżetowej w zakresie ewidencji ZPORR: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, Rb-WSb o wydatkach strukturalnych,Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym
 • przygotowuje materiały z zakresu budżetu Wojewody na potrzeby organów kontrolnych
 • współpracuje z Ministerstwem Finansów, jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi Wojewodzie Wielkopolskiemu jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań oraz z bankami w zakresie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Wojewody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe