Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Bydgoszcz
86 dni temu
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 86510

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Praca w terenie,


· Zagrożenie korupcją,


· Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.                 Bariery architektoniczne: wejście główne do budynku  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.                                                                                                  


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Analizuje projekty rozwiązań tymczasowych i stałej organizacji ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym rejonie,
 • Bada i weryfikuje projekty organizacji ruchu pod kątem merytorycznym w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Sporządza decyzje administracyjne lub postanowienia do poszczególnych projektów organizacji ruchu w celu ich zatwierdzenia,
 • Kontroluje zgodności oznakowania prowadzonych robót z zatwierdzonymi projektami przy współudziale funkcjonariuszy Policji,
 • Na potrzeby opiniowanych projektów, przy pomocy danych z SEWIK analizuje stan bezpieczeństwa na wskazanym obszarze,
 • Uczestniczy w pracach zespołu do spraw inżynierii ruchu drogowego ZDMIP w Bydgoszczy oraz w przeglądach dróg w zakresie ustalenia właściwego oznakowania,
 • Udziela odpowiedzi na zapytania zarządców dróg, urzędów miast i gmin, dotyczących bezpieczeństwa na podległych drogach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe (drogownictwo, budownictwo),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej,
 • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i procedur: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, rozporządzenia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz umiejętność ich stosowania ze zm.,
 • Samodzielność,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.