Stażysta / Młodszy Asystent / Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Warszawa

2 dni temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Stażysta / Młodszy Asystent / Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DPK.210.8.2021

WARUNKI PRACY

 • Umowa o pracę na pełen etat – 2 etaty;
 • praca w laboratorium / biurowa;
 • praca w siedzibie WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz wyjazdy na pomiary / pobieranie próbek do zakładów pracy w obrębie województwa mazowieckiego;;
 • praca na parterze w siedzibie w WSSE, a w zakładach pracy na piętrach w zależności od potrzeb (konieczność przenoszenia sprzętu pomiarowego, praca w narażeniu na czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na parterze;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym
  oraz głuchym;
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bez barierek

ZAKRES ZADAŃ:

 • pobieranie próbek/ wykonywanie pomiarów substancji chemicznych i pyłów na stanowiskach pracy w zakładach pracy;
 • wykonywanie oznaczeń chemicznych i pyłowych w próbkach pobranych na stanowiskach pracy;
 • opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie dokumentacji z badań;
 • opracowywanie sprawozdań z badań;
 • monitorowanie ważności wyników wykonywanych badań;
 • wdrażanie do stosowania nowych metod badawczych oraz opracowywanie ich weryfikacji/ walidacji;
 • praca zgodnie z systemem zarządzania obowiązującym w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

W związku ze specyfiką Oddziału Laboratoryjnego Higieny Pracy dla celów realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagane jest od kandydata wykształcenie wyższe II stopnia o profilu chemicznym.

 • stażysty: wykształcenie wyższe II stopnia, staż pracy nie wymagany;
 • młodszego asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, wymagany staż pracy 1 rok;
 • asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 2 lata;

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

 

 

Dokumenty do dnia 08.04.2021 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl lub pocztą  z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja- DPK.210.8.2021”lub składać osobiście w Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, pokój 39.


CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia.

 

Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.


Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą: Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79  zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji DPK.210.8.2021 w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy.

 

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane.
Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

 

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@wsse.waw.pl, tel. 22 620 90 01 wew. 605 lub listownie: WSSE w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Żelaznej 79. 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w WSSE w Warszawie; • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. - na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie
rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
WSSE w Warszawie zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • premia regulaminowa,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Informacje dotyczące rekrutacji w WSSE w Warszawie znajdują się na stronie internetowej
urzędu pod adresem https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa w zakładce „Aktualności i komunikaty- kariera”.


LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Poznaj

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Poznaj stanowisko: Laborant 
Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Praca Laborant